Sunday, August 5, 2007

วิสกี้

วิสกี้ (whisky/whiskey) หมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายชนิด ที่กลั่นจากธัญพืชซึ่งหมักเอาไว้ แล้วเก็บรักษาไว้ในถังไม้ (ปกติจะเป็นถังไม้โอ๊ก) เป็นเวลานานหลายปี ธัญพืชที่ใช้ทำวิสกี้มีทั้ง ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวมอลต์ ข้าวไรย์ ข้าวสาลี และข้าวโพด เป็นต้น
กว่าจะเป็นวิสกี้... 1. Malting เป็นขั้นตอนที่นำเมล็ดข้าว เช่น ข้าวบาร์เลย์มาทำให้ได้เป็นข้าวมอลท์(Malt) จะเรียกว่า บาร์เลย์มอลท์ <Malted Barley> 2. Mashing เป็นขั้นตอนที่นำข้าวมอลท์ที่ได้มาบดให้ละเอียดและละลายต้มกับน้ำ ซึ่งสารละลายที่ได้ในขั้นตอนนี้เรียกว่า วอร์ต <Wort> 3. Fenmenting เป็นขั้นตอนที่เติมเชื่อยีสต์ ลงในสารละลาย ปล่อยให้เกิดการหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์เกิดขึ้น 4. Distillin! g กลั่นให้ได้วิสกี้ที่ต้องการ 5. Maturing นำวิสกี้มาบ่มต่อให้ถึงไม้โอ๊คให้มีรสชาติดีขึ้น
เราสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ แบ่งจากประเทศผู้ผลิต 1. Scotch Whisky ผลิตจากประเทศสกอตแลนด์ เป็นวิสกี้ที่นิยมดื่มกันมากที่สุด 2. American Whiskey ผลิตจากประเทศอเมริกา เรียกอีกอย่างว่า Bourbon 3. Irish Whiskey ผลิตจากประเทศไอร์แลนด์ 4. Canadian Whiskey ผลิตจากประเทศแคนนาดา


No comments: